VOP

všeobecné obchodní podmínky

 

I. Obecné, oblast působnosti

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi smluvními partnery. Všeobecné obchodní podmínky platí pouze v případě, že smluvním partnerem je podnikatel ve smyslu § 14 BGB, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní fond.

(2) Všeobecné obchodní podmínky v příslušném znění platí i jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy se stejným smluvním partnerem, aniž bychom na ně museli v jednotlivých případech znovu odkazovat; V anoovém případě budeme smluvní partnery neprodleně informovat o případných změnách Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Naše smluvní podmínky platí výhradně. Protichůdné, odchylné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera se stanou součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, v jakém jsme výslovně písemně souhlasili s jejich platností. Tento požadavek na schválení platí v každém případě, zejména i v případě, že smlouvu uzavíráme bez výhrad s vědomím protichůdných nebo odchylných všeobecných obchodních podmínek smluvního partnera.

(4) Odkazy na platnost zákonných ustanovení mají pouze objasňující význam. Proto i bez anoového objasnění platí zákonná ustanovení, pokud nejsou přímo změněna nebo výslovně vyloučena v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

II. Změny a doplnění

(1) Individuální dohody uzavřené se smluvním partnerem v jednotlivých případech, včetně doplňkových dohod, dodatků a změn, mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro obsah těchto dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení.

(2) Vyhrazujeme si právo provádět technické změny námi prodávaných produktů, které zvyšují nebo zachovávají hodnotu a nezpůsobují žádné omezení funkce až do dodání. Není-li to výslovně dohodnuto, jsme oprávněni určit technické vlastnosti nebo rozměry dodávky v souladu s obvyklými hodnotami tolerance. Zahrnutí obvyklých hodnot tolerance se považuje za dohodnuté.

(3) Aby byla účinná, musí být učiněna právně relevantní prohlášení a oznámení, která nám má smluvní partner předložit po uzavření smlouvy (e.B. stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení).

(4) Naši obchodní zaměstnanci nejsou oprávněni uzavírat ústní dohody, které jdou nad rámec obsahu písemné smlouvy.

III. Uzavření smlouvy

(1) Naše nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. To platí i v případě, že jsme smluvnímu partnerovi poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, výpočty, odkazy na normy DIN), další Popisy výrobků nebo dokumenty – a to i v elektronické podobě.

(2) Vyhrazujeme si vlastnická práva a autorská práva k ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům. Nesmějí být zpřístupněny třetím stranám; to platí i pro všechny informace obdržené od zahájení jednání o smlouvě týkající se našeho zboží nebo jiných služeb. Před jeho předáním třetím stranám vyžaduje smluvní partner náš výslovný písemný souhlas.

(3) Objednávka smluvního partnera se považuje za závaznou smluvní nabídku. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout nabídku smlouvy do 12 pracovních dnů od jejího obdržení.

(4) Převzetí lze deklarovat i dodáním zboží smluvnímu partnerovi.

(5) Informace ve smyslu odstavce 1, jakož i ve veřejných prohlášeních výrobce a jeho asistentů (§ 434 odst. 1 věta 3 BGB) se stávají součástí Popisu služby pouze tehdy, pokud je na ně ve smlouvě výslovně uveden odkaz.

IV. Ceny a platební podmínky

(1) Naše ceny jsou v eurech ze závodu v souladu s Incoterms 2010 bez balení, přepravy, pojištění a plus DPH v příslušné zákonné sazbě.

(2) Pokud se po uzavření smlouvy změní materiálové, palivové, mzdové nebo mzdové náklady, na kterých je náš výpočet založen, zůstává možná odpovídající smírná úprava ceny.

(3) Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše aktuální ceny v době uzavření smlouvy.

(4) Kupní cena je splatná do 30 dnů od fakturace a dodání nebo převzetí zboží v hotovosti nebo bankovním převodem, v případě objednání vakuových montážních systémů do 14 dnů od fakturace a dodání nebo převzetí zboží.Platby se považují za provedené ode dne, od kterého je nám částka volně k dispozici. Po uplynutí výše uvedené platební lhůty je smluvní partner v prodlení. Kupní cena je během prodlení úročena příslušnou sazbou úroků z prodlení.

(5) Jiné formy platby vyžadují zvláštní písemnou dohodu. Náklady vzniklé v důsledku toho na obou stranách nese smluvní partner.

(6) Odpočet slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.

(7) Smluvní partner je oprávněn započíst nebo zadržovací právo pouze v rozsahu, v jakém byl jeho nárok právně prokázán nebo je nesporný.

V. Dodací lhůta a zpoždění dodávky

(1) Dodací lhůty začínají dnem našeho závazku k dodání, ale v žádném případě ne před vyjasněním všech obchodních a technických detailů, jakož i schválením našich prováděcích dokumentů smluvním partnerem nebo před přijetím dohodnuté zálohy.

(2) Dodací lhůta se považuje za splněnou, pokud k převodu rizika podle oddílu VII došlo do uplynutí této doby.

(3) Dodávky na zavolání musí být vyvolány nejpozději dva týdny před požadovaným termínem. Rozhodující je však naše potvrzení o jmenování. Nedojde-li k odvolání nebo přidělení, jsme oprávněni po stanovení neplodné lhůty rozdělit a dodat zboží sami podle našeho přiměřeného uvážení nebo odstoupit od nedoplatků smlouvy.

(4) Uvedení dob plnění je obecně podmíněno smluvní spoluprací smluvního partnera. Splnění naší povinnosti plnění předpokládá včasné a řádné plnění povinností smluvního partnera. Pokud je smluvní partner v prodlení s platbou dřívější služby, jsme oprávněni naše služby zadržet. Smluvní partner nemůže z důvodného zadržení z naší strany odvozovat žádná práva.

(5) Pokud nejsme schopni dodržet dodací lhůty z důvodů, za které neneseme odpovědnost, budeme o tom neprodleně informovat smluvního partnera a informovat o očekávané nové dodací lhůtě.Není-li služba k dispozici ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Případem nedostupnosti služby v tomto smyslu je zejména včasné vlastní dodání naším dodavatelem. To platí i v případě, že za nedostupnost neneseme vinu ani my, ani náš dodavatel.

(6) Pro vznik prodlení je vyžadována upomínka s přiměřenou dobou odkladu stanovenou smluvním partnerem.

VI. Rozsah služeb

(1) Naše písemné potvrzení objednávky je rozhodující pro rozsah naší povinnosti plnit. Vyhrazujeme si právo provádět změny designu, tvaru a barvy na základě zlepšení technologie nebo požadavků zákonodárce, pokud jsou změny pro smluvního partnera nevýznamné nebo jinak přiměřené.

(2) Jsou-li dílčí služby pro smluvního partnera přiměřené a zůstávají-li v konečném důsledku bez vlivu na zamýšlený rozsah služeb a zamýšlenou dobu plnění, mohou být poskytnuty a fakturovány.

VII. Dodání, převod rizika, převzetí, prodlení s převzetím

(1) Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, dodávka ze závodu je sjednána v souladu s Incoterms 2010, kde se nachází i místo plnění.

(2) Na žádost a náklady smluvního partnera bude zboží odesláno na místo určení. Není-li dohodnuto jinak, jsme ponecháni na výběru dopravního prostředku a přepravní trasy, aniž bychom byli zodpovědní za výběr nejrychlejšího nebo nákladově nejefektivnějšího způsobu přepravy. Zboží je dodáváno nebalené.  Veškeré obaly, které jsou nezbytné pro železniční nebo spediční přepravu, budou fakturovány. Nejsme povinni uzavřít pojištění. Pokud si smluvní partner přeje uzavřít pojištění, pojistíme dodávku na vlastní náklady proti rizikům, která písemně specifikoval, pokud bude žádost o pojištění včas oznámena.

(3) Zboží nahlášené jako připravené k odeslání musí být neprodleně převzato. Dodané zboží, i když má nevýznamné vady, musí být smluvním partnerem převzato, aniž jsou dotčena práva podle bodu X.

(4) Riziko náhodného poškození a náhodné ztráty zboží přechází na smluvního partnera nejpozději poskytnutím (ze závodu podle Incoterms 2010). Je-li zboží odesláno na žádost smluvního partnera, přechází riziko náhodného poškození a náhodné ztráty zboží, jakož i riziko prodlení při dodání zboží dopravci, speditérovi nebo osobě či instituci jinak určené k provedení zásilky. To platí i v případě, že výjimečně přebíráme náklady na dopravu.

(5) Předání nebo převzetí je stejné, je-li smluvní partner v prodlení s převzetím.

(6) Je-li smluvní partner v prodlení s převzetím, nespolupracuje-li nebo je-li plnění zpožděno z jiných důvodů, za které smluvní partner odpovídá, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných nákladů. Za to účtujeme, aniž je dotčeno další reklamace, paušální částka nákladů ve výši 0,5 % fakturované částky za měsíc, maximálně však do výše 5 % z celkové fakturované částky počínaje dodací lhůtou, nebo v případě neexistence dodací lhůty s oznámením o připravenosti k odeslání, bez ohledu na to, zda zboží skladujeme u nás nebo u třetí osoby. Důkaz o vyšší škodě a naše právní nároky zůstávají nedotčeny; paušální částka se započítá proti dalším pohledávkám. Smluvní partner je oprávněn prokázat, že škoda nevznikla vůbec nebo je podstatně nižší než výše uvedená paušální částka. Po bezvýsledném uplynutí přiměřené lhůty jsme oprávněni se zbožím nakládat jinde a dodat smluvnímu partnerovi přiměřeně prodlouženou lhůtu.

(7) Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na úhradu je ohrožen platební neschopností smluvního partnera, jsme oprávněni odmítnout plnění, dokud smluvní partner platbu neprovede nebo za ni neposkytne jistotu. Není-li platba nebo jistota poskytnuta do 12 pracovních dnů od podání žádosti za tímto účelem, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a můžeme požadovat náhradu nákladů ve výši 5% z objemu objednávky. To nevylučuje uplatnění vyšších škod. Smluvní partner je oprávněn prokázat, že vůbec nedošlo k žádnému úsilí nebo škodě nebo je výrazně nižší než paušální částka. V případě smluv o výrobě neodůvodněných předmětů (výrobků na zakázku) můžeme okamžitě vyhlásit odstoupení; zákonná ustanovení o možnosti stanovit lhůtu zůstávají nedotčena.

VIII. Suroviny a výroba

Není-li výslovně dohodnuto jinak, použijí se normy DIN s průměrnými tolerancemi nebo, nejsou-li k dispozici, s komerčně dostupnou jakostí. Na výrobu se vztahují běžné podmínky dle DIN.

IX. Riziko použití a technické informace zákazníka

(1) Neneseme odpovědnost, pokud smluvní partner poskytne neúplné nebo nesprávné informace, zejména o barvách, materiálech, tolerancích, povrchových návrzích, důvodech kotvení, zatížení, rozměrech, požadovaných nosnostech, instalačních plochách, dopravních cestách apod. Pokud jde o výrobu a/nebo dodávku  smluvních předmětů založených na informacích nebo technických údajích zákazníka, nemáme povinnost kontrolovat. Jsme oprávněni použít technické informace, Popisy produktů a vlastnosti produktu jako základ pro výrobu a dodávku smluvních produktů. Základ nepředstavuje porušení povinnosti ze strany naší společnosti.

(2) Jakékoli použití námi dodaných produktů musí probíhat výhradně v rámci a v mezích našich technických provozních pokynů a zamýšleného použití v něm definovaného. Jakékoli použití pro jiné účely, zejména pro účely, které smluvní partner provádí nad rámec zamýšleného použití definovaného v návodu k obsluze, se uskutečňuje výhradně na riziko smluvního partnera.

X. Záruka

(1) Zvláštní účel předmětu smlouvy se považuje za sjednaný pouze tehdy, je-li v tomto ohledu uzavřena výslovná písemná dohoda mezi námi a zákazníkem.

(2) Pokud anoová dohoda nebyla uzavřena, zaručujeme, že předmět smlouvy je vhodný pro běžné použití a má kvalitu, která je obvyklá pro položky stejného typu a kterou může kupující očekávat podle povahy položky.

(3) Nemovitosti jsou námi zaručeny pouze písemným ujištěním. Pouhý odkaz na technické normy zahrnuje pouze podrobnější Popis služeb a zboží a nepředstavuje dohodu o vhodnosti zboží, která přesahuje obvyklé použití předmětu zakázky.

(4) Kupující je povinen zkontrolovat zboží zakoupené u nás ihned po dodání na vady a oznámit nám rozpoznatelné vady ve lhůtě 5 pracovních dnů od převzetí. V případě nedodržení lhůty ztrácí zákazník následné plnění nebo záruční nároky vůči nám. Pro skryté vady platí právní úprava § 377 HGB s tím, že zjištěné vady musí být nahlášeny neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

(5) Kupující není oprávněn zpracovávat zboží, jehož vady byly nahlášeny bez našeho souhlasu. V případě dalšího zpracování jsou vyloučeny veškeré nároky vyplývající z reklamovaných vad nebo v důsledku nich nebo v důsledku dalšího zpracování.

(6) V každém případě existence řádného oznámení vad nebo jinak, za které odpovídáme, jsme oprávněni a povinni odstranit oznámenou vadu nebo porušení povinnosti následným plněním. Zákazník je oprávněn požadovat snížení nebo odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody místo plnění pouze v případě, že dva pokusy o nápravu selhaly i přes stanovení přiměřené doby odkladu.

(7) Není-li dohodnuto jinak, záruka na zařízení prodávaná společností Uplifter CZ s.r.o je 12 měsíců od přechodu rizika. U stavebních materiálů – při instalaci – je záruční doba 5 let, při použití stavebních materiálů záruční doba jeden rok. U všech ostatních použitých položek je záruka vyloučena. V případech, kdy odpovídáme bez omezení v souladu s oddílem XI, platí zákonné záruční povinnosti odchylně od X (7).

(8) Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a provozní materiály,.B např. lana, pryžové pásy, sací desky, baterie, pneumatiky, kapalana, pokud jsou opotřebitelné a bez vady.

(9) Záruka se nepřebírá na škody, které vznikly z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, vadná montáž nebo uvedení do provozu zákazníkem nebo třetími stranami, v případě nesprávné nebo nedbalé manipulace s položkou dodávky, zejména s ohledem na tento návod k obsluze, jakož i v případě nadměrného namáhání a použití nevhodných provozních zdrojů, zdvihacího zboží a náhradních materiálů.

XI. Omezení odpovědnosti

(1) Odpovídáme bez omezení za škody na životě, těle a zdraví, které jsou založeny na nedbalostním nebo úmyslném porušení povinností našimi zákonnými zástupci nebo našimi zástupci, jakož i za škody, které jsou pokryty odpovědností podle zákona o odpovědnosti za výrobek, jakož i za všechny škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy, jakož i na zlomyslnosti, našich právních zástupcích nebo našich zástupcích.

(2) Pokud jsme poskytli záruku kvality a / nebo trvanlivosti s ohledem na zboží nebo jeho části, budeme také odpovědní v rámci této záruky. Odpovídáme však pouze za škody, které jsou založeny na nedostatku zaručené kvality nebo trvanlivosti, ale nevyskytují se přímo na zboží, pokud je riziko anoového poškození jasně pokryto zárukou kvality a trvanlivosti.

(3) Odpovídáme také za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení anoových smluvních povinností, jejichž dodržování má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (základní povinnosti). Jsme však odpovědní pouze v případě, že škody jsou obvykle spojeny se smlouvou a předvídatelné.  V případě prostého nedbalostního porušení vedlejších povinností, které nejsou pro smlouvu podstatné, jinak neneseme odpovědnost. Omezení odpovědnosti obsažená ve větách 1 až 3 platí i pro odpovědnost za zákonné zástupce, vedoucí zaměstnance a jiné zástupce.

(4) Jakákoli další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku. Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

XII. Obecná promlčecí lhůta

Nároky, které podléhají řádné tříleté promlčecí lhůtě, se promlčují dva roky poté, co vznikly. Nároky vyplývající ze zákona o záruce, zlém úmyslu, občanskoprávním deliktu nebo odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny. Oddíl X. Odstavce 7 až 10 se použijí přiměřeně.

XIII. Výhrada vlastnictví

(1) Až do úplného uhrazení všech současných a budoucích pohledávek vyplývajících z kupní smlouvy a současného obchodního vztahu si vyhrazujeme vlastnické právo k prodanému zboží. To platí i v případě, že jsou pohledávky zapsány na běžný účet a zůstatek byl čerpán a uznán. Smluvní partner je povinen zacházet s dodaným zbožím opatrně a pojistit je proti obvyklým rizikům (požár, voda, vichřice, krádež).

(2) Zboží s výhradou vlastnictví nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako záruka před úplným zaplacením zajištěných pohledávek. Smluvní partner nás musí neprodleně písemně informovat, pokud a v rozsahu, v jakém mají třetí osoby přístup ke zboží, které nám patří. Kromě třetí osoby odpovídá smluvní partner za soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO. Uzavření smluv o financování (jako je .B leasing), které zahrnují převod vlastnictví našich vyhrazených práv, vyžaduje náš předchozí písemný souhlas, pokud smlouva nezavazuje finanční instituci zaplatit podíl kupní ceny, na který máme nárok přímo vůči nám. Smluvní partner je vždy povinen nám na vyžádání poskytnout komplexní informace o zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví.

(3) Smluvní partner je oprávněn prodat nebo zpracovat zboží s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě platí následující dodatečná ustanovení: a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na produkty vzniklé zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží v plné hodnotě, přičemž budeme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích stran zůstává jejich vlastnické právo, nabudeme spoluvlastnictví v poměru k fakturační hodnotě zpracovaného, smíšeného nebo kombinovaného zboží. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.  c) smluvní partner zůstává oprávněn vymáhat pohledávku společně s námi. Zavazujeme se, že pohledávku nevymáháme, dokud smluvní partner splní své platební povinnosti vůči nám, není v prodlení s platbou, nebyl podán žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistuje žádná jiná vada v jeho platební schopnosti. Pokud tomu ano však je, můžeme požadovat, aby smluvní partner Smluvní partner nás informuje o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytne veškeré informace potřebné k inkasu, předá související dokumenty a oznámí postoupení dlužníkům (třetím stranám). d) Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost smluvního partnera cenné papíry dle vlastního výběru.

(4) V případě porušení smlouvy ze strany smluvního partnera, zejména v případě prodlení s platbou, jsme přímo oprávněni odstoupit od smlouvy a převzít zboží zpět. Za účelem převzetí zboží zpět nám smluvní partner tímto neodvolatelně umožňuje neomezený vstup do jeho obchodních a skladovacích prostor a převzetí zboží s sebou.

XIV. Volba práva a soudní příslušnost

(1) Tyto obchodní podmínky a celý právní vztah se smluvním partnerem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, včetně Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

(2) Je-li smluvním partnerem obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je výlučným – i mezinárodním – místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvního vztahu naše sídlo v Gutenecku. Jsme však také oprávněni podat žalobu v obecném místě soudní příslušnosti smluvního partnera.

(3) Mají-li být jednotlivá ustanovení neplatná nebo obsahují-li podmínky mezery, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení se považuje za sjednané účinné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. V případě nedostatků se ustanovení považuje za dohodnuté, což odpovídá tomu, co je zamýšleno jeho smyslem a účelem. účel odpovídá neplatnému ustanovení. V případě nedostatků se ustanovení považuje za dohodnuté, což odpovídá tomu, co by bylo rozumně dohodnuto v souladu se smyslem a účelem podmínek, pokud by strany tuto záležitost zvážily od počátku.

Stav: duben 2024