podmínky pronájmu

podmínky pronájmu

I. Obecné, oblast působnosti

(1) Tyto podmínky pronájmu se vztahují na všechny současné a budoucí pronájmy nájemních předmětů jakéhokoli druhu, zejména vozidel a stavebních strojů, jakož i jejich příslušenství, mezi společností Uplifter CZ s.r.o (dále jen: pronajímatel) a nájemcem. Nájemní podmínky platí pouze v případě, že nájemcem je podnikatel ve smyslu § 14 BGB, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní fond.

(2) Není-li v těchto podmínkách pronájmu uvedeno jinak, platí navíc Všeobecné obchodní podmínky společnosti Uplifter CZ s.r.o.

(3) Užívání předmětu pronájmu mimo smluvní území a jakýkoli převod užívání na třetí osoby není povolen bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti UPLIFTER GmbH & Co. KG není dovoleno. Nájemce tímto postupuje společnosti UPLIFTER GmbH & Co. KG své nároky vůči třetím osobám vyplývající z přípustného nebo nepřípustného přenechání k užívání z důvodu plnění. KG na účet plnění. Společnost UPLIFTER GmbH & Co. KG toto postoupení přijímá. Nájemce je povinen uhradit společnosti UPLIFTER GmbH & Co. KG veškeré náklady a výdaje, které společnosti UPLIFTER GmbH & Co. KG v souvislosti s uplatněním a vymáháním nároků vůči těmto třetím osobám.

 

II. Obecná práva a povinnosti smluvních stran

(1) Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci předmět nájmu po sjednanou dobu nájmu.

(2) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze ano, jak bylo zamýšleno, pečlivě dodržovat příslušné předpisy prevence úrazů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy o provozu na pozemních komunikacích, platit nájemné podle dohody, řádně zacházet s předmětem nájmu a po uplynutí doby nájmu jej vrátit vyčištěný a plně natankovaný.

(3) I přes pečlivou stavební a stavební prohlídku vždy existuje možnost, že pronajatý předmět nemůže být použit k účelu zamýšlenému nájemcem; toto riziko je na úkor nájemce, pronajímatel dluží pouze dočasné poskytnutí užívání a nečiní žádné další sliby plnění jakéhokoli druhu. 

III. Předání nájemního objektu

(1) Pronajímatel poskytne nájemci technicky bezchybný předmět pronájmu a příslušenství. Není-li dohodnuto jinak, bude předmět pronájmu předán na jednom z našich míst v Německu.

(2) Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a technickou bezvadnost potvrdí nájemce předáním v předávacím protokolu.

(3) Nájemce je povinen si pronajatý předmět při předání pečlivě prohlédnout a případné vady nahlásit. Vady rozpoznatelné v době předání, které nenarušují nebo jen nevýznamně narušují zamýšlené použití, již nelze pronajímateli písemně oznámit, pokud nebyly pronajímateli písemně oznámeny ihned po předání a kontrole. Ostatní vady, které již existovaly v době předání, musí být pronajímateli písemně oznámeny ihned po jejich zjištění.

(4) Nájemce může pronajatý předmět před předáním prohlédnout a reklamovat případné vady. Za tímto účelem musí být s pronajímatelem včas domluvena schůzka. Veškeré náklady spojené s anoovou prohlídkou před předáním nese nájemce.

(5) Pronajímatel včas odstraní vady předmětu nájmu, které byly přítomny v době předání. Náklady na odstranění těchto vad nese pronajímatel. Pronajímatel může také nechat provést stěhování nájemcem, např. pokud je předmět nájmu již u nájemce; poté pronajímatel uhradí nájemci potřebné náklady. Pronajímatel je rovněž oprávněn podle svého uvážení poskytnout nájemci funkčně rovnocenný předmět pronájmu namísto odstranění vad. Povinnost nájemce zaplatit se odkládá o potřebnou dobu opravy v případě podstatného poškození nájemního objektu.

 

IV. Oprávnění vedení

(1) Předmět pronájmu mohou spravovat a provozovat pouze zaměstnanci nájemce. Nájemce zastupuje pronajímatele za zavinění svých zaměstnanců i za vlastní zavinění.

(2) Je-li předmět pronájmu pronajat s provozním personálem, může být spravován a provozován pouze provozním personálem. Provozní personál nesmí být využíván k jiným pracím než k řízení a obsluze pronajatého objektu. V případě škody způsobené provozním personálem odpovídá pronajímatel pouze v případě, že personál řádně nevybral. Ve všech ostatních ohledech nese odpovědnost nájemce.

 

V. Parkování pronajatého objektu

(1) Dokud není předmět pronájmu užíván, musí nájemce – je-li to možné – ponechat uzavřený. V každém případě musí nájemce při opouštění nájemního objektu odečíst klíče od vozidla a vzít si doklady k vozidlu a ponechat je nepřístupné třetím stranám. Předmět pronájmu musí být zajištěn proti neúmyslnému odjetí pomocí parkovací brzdy nebo jiných pomůcek (klínů apod.).

(2) Zvláštní zákonná ustanovení o parkování vozidel a stavebních strojů zůstávají nedotčena.

 

VI. Krádež, poškození

(1) Nájemce je povinen neprodleně oznámit policii odcizení předmětu nájmu, částí předmětu nájmu nebo příslušenství předmětu pronájmu. V případě odcizení nájemního předmětu musí nájemce neprodleně vrátit klíče od vozidla a doklady k vozidlu.

(2) Každou nehodu a jakékoliv poškození předmětu nájmu, částí předmětu nájmu nebo příslušenství předmětu nájmu třetími osobami musí nájemce neprodleně oznámit pronajímateli. Oznámení musí být učiněno nejpozději do 24 hodin po nehodě ve formě písemného Popisu škody nebo průběhu nehody, uvedení možných svědků a přiložení náčrtu nebo Nehoda se stala. Kromě toho musí nájemce přijmout veškerá nezbytná opatření ke zmírnění škod a uchování důkazů. Nájemci je zakázáno uznat nároky vůči třetím osobám s účinností vůči pronajímateli nebo se bez povolení vystěhovat z místa nehody.

(3) Nájemce je povinen pokud možno podporovat pronajímatele při zpracování a objasňování případů poškození nebo odcizení, např. jmenováním svědků, pořízením fotografií nebo náčrtů místa nehody, jakož i Popisem průběhu nehody.

(4) V případě poruchy je nájemce povinen neprodleně telefonicky informovat pronajímatele a řídit se pokyny pronajímatele.

(5) Splní-li nájemce své povinnosti podle odstavců 1 až 4 výše zaviněně nebo ne včas, je povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.

 

VII. Odpovědnost pronajímatele

(1) Nájemce odpovídá za škodu – bez ohledu na právní důvody – v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě prosté nedbalosti je pronajímatel odpovědný pouze

a) za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví;

b) za škodu vzniklou porušením podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění v první řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržování smluvní partner pravidelně spoléhá a může se také spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

(2) Omezení uvedená v odstavci 1 se nevztahují na nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

 

VIII. Nájemné, postoupení zajištění

(1) Výpočet nájemného vychází z pracovní doby do 8 hodin denně. Fakturace vychází z pětidenního týdne (od pondělí do pátku). Víkendová práce a dodatečná pracovní doba musí být nahlášena pronajímateli; budou účtovány dodatečně.

(2) Samostatně vypočtenou zákonnou daň z přidané hodnoty hradí dodatečně nájemce.

(3) Nájemce má právo na započtení nebo zadržení pouze v rozsahu, v jakém byl jeho nárok právně prokázán nebo je nesporný.

(4) Nájemce tímto postupuje pronajímateli pohledávky existující vůči jeho klientovi, na jehož splnění objednávky je předmět nájmu užíván, a to ve výši sjednaného nájemného po odečtení případné kauce zaplacené pronajímateli. Pronajímatel zakázku akceptuje.

(5) Kromě nás zůstává nájemce oprávněn pohledávku vymáhat. Zavazujeme se, že pohledávku nevymáháme, dokud nájemce splní své platební povinnosti vůči nám, není v prodlení s platbou, nebyl podán žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení a žádná jiná vada jeho platební schopnosti je k dispozici. Pokud tomu ano však je, můžeme požadovat, aby nás nájemce informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k inkasu, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.

(6) Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost nájemce cenné papíry dle vlastního výběru.

 

IX. Užívání pronajatého majetku, opravy a údržba

(1) Nájemce smí užívat předmět nájmu pouze obvyklým a zamýšleným způsobem a musí předmět nájmu chránit před nadužíváním ve všech směrech.

(2) Během doby nájmu je nájemce povinen zacházet s předmětem nájmu pečlivě a dodržovat všechny předpisy, zákony a technická pravidla týkající se užívání. To platí zejména pro silniční provoz, prevenci nehod a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmět pronájmu nesmí být používán pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo reagovat.

(3) Nájemce je povinen provádět řádnou a odbornou údržbu a péči o předmět pronájmu na vlastní náklady: hladinu oleje a vody, tlak v pneumatikách, nemrznoucí směs, jakož i další doplňkové a provozní kapalana musí nájemce po dobu pronájmu pravidelně kontrolovat a v případě potřeby doplňovat. Vzniklé náklady nese nájemce.

(4) Nájemce je povinen včas informovat pronajímatele o nutnosti prohlídky a opravy předmětu pronájmu v souladu s pokyny k údržbě nebo obsluze. Provádění oprav/revizí je výhradně úkolempronajímatele. Náklady nese pronajímatel pouze tehdy, pokud nájemce a jeho asistenti prokazatelně vynaložili veškerou náležitou péči při nakládání s nájemním objektem. Vlastní oprava nájemce nebo postoupení třetích osob nájemcem vyžaduje předchozí písemný souhlas pronajímatele.

(5) Pronajímatel je oprávněn si předmět nájmu kdykoli prohlédnout a po předchozí konzultaci s nájemcem si jej prohlédnout sám nebo jej nechat přezkoumat zástupcem. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provést vyšetření a všemožně mu to usnadnit. Náklady na toto vyšetření nese pronajímatel.

 

X. Prodlení pronajímatele

Pokud je pronajímatel v prodlení s předáním na začátku doby nájmu, může nájemce požadovat náhradu. Aniž je dotčen článek VII, v případě mírné nedbalosti ze strany pronajímatele bude náhrada za každý pracovní den omezena na maximální výši denní čisté ceny pronájmu. Po stanovení přiměřené lhůty může nájemce odstoupit od smlouvy, pokud je pronajímatel v této době stále v prodlení.

 

XI. Selhání nájemce

(1) Je-li nájemce v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 14 kalendářních dnů od písemné upomínky, nebo byla-li podána námitka proti změně ze strany nájemce, je pronajímatel oprávněn po oznámení bez odvolání soudu na náklady nájemce, který musí umožnit přístup k předmětu nájmu a jeho odstranění,  a jinak ho zlikvidujte.

(2) Pohledávky, na které má pronajímatel podle smlouvy nárok, zůstávají v platnosti; částky, kterých pronajímatel dosáhl nebo mohl dosáhnout ve sjednané době trvání smlouvy, například prostřednictvím jiných nájmů, však budou nájemci připsány po odečtení nákladů vzniklých při zpětném získání a opětovném pronájmu.

 

XII. Vrácení pronajatého objektu

(1) Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v provozním stavu, vyčištěný a zcela natankovaný, nebo jej uchovávat připravený k odběru, pokud s odběrem souhlasil pronajímatel.

(2) Je-li předmět nájmu vrácen ve stavu, který má za následek, že nájemce nesplnil své povinnosti stanovené v § IX, nebo je-li předmět nájmu silně znečištěn, provede pronajímatel nezbytné opravy, opravy nebo úklidové práce.Po dobu těchto prací je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši sjednané ceny nájmu až do dokončení nezbytných oprav, oprav a úklidových prací.

(3) Pronajímatel nemusí počítat s vrácením nájemního předmětu v rozporu se smlouvou, a proto nemá žádnou kapacitu k provedení potřebné opravy, opravy nebo úklidových prací. Veškerá zpoždění nese nájemce. Pronajímatel může uplatnit vyšší škodu, která má být prokázána v jednotlivých případech.

(4) Rozsah vad a škod, za které nájemce odpovídá, musí být oznámen nájemci a nájemci bude dána možnost jej prohlédnout. Náklady na opravu nutnou k odstranění vad musí pronajímatel uhradit nájemci v odhadované výši, pokud možno před zahájením opravy.

(5) Nevrátí-li nájemce pronajímateli předmět pronájmu s plnou nádrží pohonných hmot, bude pronajímatel účtovat servisní poplatek. Výše servisního poplatku za tankování závisí na aktuální ceně pohonných hmot a musí být požadována nájemcem v době pronájmu.

(6) Nájemce je povinen oznámit pronajímateli v dostatečném předstihu zamýšlené zpětné dodání předmětu nájmu (bezplatné oznámení).

(7) Doba nájmu končí dnem, kdy předmět nájmu se všemi částmi nezbytnými pro jeho uvedení do provozu dorazí v řádném a smluvním stavu do skladovacích prostor pronajímatele nebo do dohodnutého jiného místa určení, nejdříve však s uplynutím sjednané doby pronájmu; XI odstavec 2 polovina věty 2 platí odpovídajícím způsobem. Je-li vrácení provedeno přímo novému nájemci, končí doba nájmu dnem odeslání pronajatého předmětu v řádném a smluvním stavu předchozím nájemcem.

(8) Řádné vrácení předmětu nájmu se považuje za akceptované Pronajímatelem, pokud nebyly zjevné vady uplatněny neprodleně v případě včasného vrácení zásilky ve smyslu bodu XII odstavce 7 a jinak, jakož i v případě jiných vad do 7 kalendářních dnů po příjezdu na místo určení.

 

XIII. Ukončení

(1) Nájemní smlouva uzavřená na určitou dobu nájmu je pro obě smluvní strany řádně nevypověditelná. Právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno.

(2) Totéž platí v rámci nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s minimální dobou nájmu po sjednanou minimální dobu nájmu. Na konci minimální doby nájmu má nájemce právo vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho dne.

(3) V případě nájemních smluv na dobu neurčitou bez minimální doby nájmu lze smlouvu kdykoli vypovědět v souladu s výpovědní dobou. Výpovědní lhůta je:

a) Jeden den, pokud je sjednána cena pronájmu za den.

b) Dva dny, je-li sjednána cena pronájmu za týden.

c) Jeden týden, je-li sjednána cena pronájmu za měsíc.

(4) Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu mimořádně bez výpovědní lhůty, je-li k tomu závažný důvod. Důležitým důvodem je zejména tehdy, pokud

a) existuje případ prodlení na straně nájemce ve smyslu oddílu XI (1);

b) po uzavření smlouvy se pronajímatel dozví, že nárok na zaplacení nájemného je ohrožen platební neschopností nájemce;

c) nájemce nevyužívá pronajatou věc nebo její část ano, jak bylo zamýšleno, nebo ji bez souhlasu pronajímatele přemísťuje na jiné místo;

d) nájemce poruší základní smluvní povinnosti, zejména ty, které vyplývají z oddílu V (1), oddílu VI (1) a (2), oddílu IX (1) nebo oddílu XIV (1) a (2) těchto Podmínek pronájmu.

(5) Využije-li pronajímatel práva na výpověď, na které má nárok podle odstavce 4, použijí se přiměřeně ustanovení § XI odst. 2 poloviny věty 2 a § XII.

(6) Nájemce může zejména vypovědět nájemní smlouvu mimořádně bez výpovědní lhůty, není-li užívání předmětu nájmu dlouhodobě možné z důvodů, za které odpovídá pronajímatel. 

XIV. Různé

(1) Nájemce nesmí převést předmět nájmu na třetí osobu, ani postoupit práva z této smlouvy třetím osobám ani udělit třetím osobám práva jakéhokoli druhu k předmětu pronájmu.

(2) Uplatní-li třetí osoba práva k předmětu nájmu konfiskací, zabavením apod., je nájemce povinen to neprodleně oznámit pronajímateli a oznámit to třetí osobě pronajímateli. Oznámení musí být učiněna písemně, doporučenou poštou.

(3) Tyto obchodní podmínky a celý právní vztah s nájemcem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením jednotného mezinárodního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(4) Pokud by jednotlivá ustanovení byla neplatná nebo pokud podmínky pronájmu obsahují mezery, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení se považuje za sjednané účinné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení.  V případě nedostatků se ustanovení považuje za dohodnuté, což odpovídá tomu, co by bylo rozumně dohodnuto v souladu se smyslem a účelem podmínek, pokud by strany tuto záležitost zvážily od počátku.

(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení, která nám má nájemce předložit po uzavření smlouvy (e.B. stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o ukončení nebo snížení), musí být učiněna písemně, aby byla účinná.

(6) Je-li nájemcem obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je místem plnění a výlučným – rovněž mezinárodním – místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu sídlo pronajímatele ve Schwandorfu. Pronajímatel je však rovněž oprávněn podat žalobu v obecném místě soudní příslušnosti nájemce.