NÁJEMNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení, rozsah platnosti

(1) Tyto nájemní podmínky se vztahují na všechny současné a budoucí pronájmy předmětů nájmu jakéhokoliv druhu, zejména vozidel a stavebních strojů, jakož i jejich příslušenství, mezi společností Uplifter CZ s.r.o. (dále jen jako pronajímatel) a nájemcem. Nájemní podmínky se použijí pouze tehdy, jestliže je nájemce právnickou osobou zřízenou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním subjektem se zvláštním právním postavením.
(2) Není-li v těchto nájemních podmínkách stanoveno jinak, platí doplňkově Všeobecné obchodní podmínky společnosti Uplifter CZ s.r.o.

II. Všeobecná práva a povinnosti smluvních stran

(1) Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu po sjednanou dobu trvání nájmu.
(2) Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu pouze v souladu s určeným použitím, dodržovat pečlivě příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně práce, jakož i předpisy o silniční dopravě, platit sjednané nájemné, zacházet řádně s předmětem nájmu a vrátit ho po uplynutí doby trvání nájmu v čistém stavu s plnou nádrží.
(3) I přes pečlivou prohlídku staveniště a místa použití je možné, že najatá věc nemůže být použita k zamýšlenému účelu nájemce; toto riziko jde k tíži nájemce, pronajímatel dluží pouze dočasné přenechání užívání a nemůže dávat žádné další sliby ohledně výkonu.

III. Předání předmětu nájmu

(1) Pronajímatel přenechává nájemci technicky nezávadný předmět nájmu včetně příslušenství. Předání předmětu nájmu se uskuteční v některé z našich provozoven v ČR, pokud není sjednáno jinak.
(2) Nájemce potvrdí bezpečnost provozu a technickou nezávadnost při předání v předávacím protokolu.
(3) Nájemce musí předmět nájmu při předání pečlivě zkontrolovat a reklamovat případné vady. Vady patrné při předání, které předpokládané použití ovlivňují jen nepatrně nebo vůbec, nelze již reklamovat, pokud nebyly oznámeny písemně pronajímateli neprodleně po předání a kontrole. Ostatní vady existující již při předání musí být oznámeny písemně pronajímateli neprodleně po jejich zjištění.
(4) Nájemce může předmět nájmu zkontrolovat a reklamovat případné vady již před předáním. V tomto případě musí být s pronajímatelem včas sjednán termín prohlídky. Všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s takovouto prohlídkou před předáním, nese nájemce.
(5) Včas reklamované vady na předmětu nájmu, které se vyskytovaly při předání, budou pronajímatelem odstraněny. Náklady na odstranění těchto vad nese pronajímatel. Pronajímatel může nechat odstranění vad provést také nájemcem, např. když se předmět nájmu nachází již u nájemce; v tomto případě nahradí pronajímatel nájemci potřebné náklady. Pronajímatel je rovněž oprávněn poskytnout nájemci dle svého uvážení funkčně rovnocenný předmět nájmu místo odstranění vad. Platební povinnost nájemce se v případě podstatného poškození prodlužuje o nutnou dobu opravy.

IV. Oprávnění k řízení

(1) Předmět nájmu smí být řízen a obsluhován pouze zaměstnanci nájemce. Nájemce je vůči pronajímateli odpovědný za zavinění svých zaměstnanců, stejně jako by zavinění způsobil sám.
(2) Je-li předmět nájmu pronajímán společně s obsluhou, pak smí být řízen a obsluhován pouze touto obsluhou. Obsluha nesmí být využita k jiným činnostem než k řízení a obsluhování předmětu nájmu. V případě škod způsobených touto obsluhou ručí pronajímatel jen tehdy, pokud neprovedl řádný výběr personálu. V ostatních případech nese odpovědnost nájemce.

V. Odstavení předmětu nájmu

(1) Pokud nebude předmět nájmu používán, musí ho nájemce, pokud možno, uzamknout. V každém případě musí nájemce při opuštění předmětu nájmu vytáhnout klíčky vozidla ze zapalování a vzít si doklady od vozidla k sobě. Klíčky i doklady musí uschovat na místě nepřístupném třetím osobám. Předmět nájmu musí být pomocí parkovací brzdy nebo jiných pomůcek (klíny, apod.) zabezpečen proti neúmyslnému pohybu.
(2) Zvláštní zákonné předpisy o odstavení vozidel a stavebních strojů zůstávají nedotčeny.

VI. Krádež, případ škody

(1) Nájemce je povinen oznámit neprodleně policii krádež předmětu nájmu, částí předmětu nájmu nebo příslušenství předmětu nájmu. V případě krádeže předmětu nájmu musí nájemce neprodleně vrátit pronajímateli klíčky a doklady od vozidla.
(2) Nájemce je povinen oznámit neprodleně pronajímateli všechny nehody a škody na předmětu nájmu, na částech předmětu nájmu a na příslušenství předmětu nájmu způsobené třetími osobami. Oznámení musí provedeno nejpozději do 24 hodin po nehodě formou písemného popisu případu škody, popř. průběhu nehody s uvedením možných svědků a s přiložením nákresu, příp. fotografií z místa škody nebo nehody. Kromě toho musí nájemce učinit všechna opatření ke snížení škody a k zajištění důkazů. Nájemce nesmí uznávat nároky vůči třetím osobám s účinkem vůči pronajímateli nebo se nedovoleně vzdálit z místa nehody.
(3) Je-li to možné, musí nájemce podporovat pronajímatele při zpracovávání a objasňování případů škod nebo krádeží, např. uvedením svědků, pořízením fotografií nebo nákresů z místa nehody a popsáním průběhu nehody.
(4) V případě havárie je nájemce povinen informovat neprodleně telefonicky pronajímatele a dodržovat jeho pokyny.
(5) Nedodrží-li nájemce své povinnosti podle výše uvedených odstavců 1 až 4 svým zaviněním nebo včas, pak je povinen nahradit pronajímateli jeho vzniklou škodu.

VII. Odpovědnost pronajímatele

(1) Pronajímatel odpovídá za náhradu škody v případě úmyslu a hrubé nedbalosti – bez ohledu na to, z jakého právního důvodu. V případě jednoduché nedbalosti odpovídá pronajímatel pouze
a) za škody způsobené újmou na životě, na těle a na zdraví;
b) za škody způsobené porušením podstatné smluvní povinnosti (povinnosti, jejíž splnění umožňuje řádnou realizaci smlouvy a v jejíž splnění smluvní strana pravidelně důvěřuje a také důvěřovat smí); v tomto případě je naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky nastalé škody.
(2) Omezení uvedená v odst. 1 se nevztahují na nároky podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku.

VIII. Nájemné, postoupení pohledávek

(1) Výpočet nájemného vychází z pracovní doby do 8 hodin denně. Vyúčtování je prováděno na základě pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek). Práce o víkendech a přesčasy musí být oznámeny pronajímateli; budou vyúčtovány dodatečně.
(2) Zvlášť vypočtenou zákonnou daň z přidané hodnoty musí nájemce zaplatit dodatečně.
(3) Nájemci přísluší právo na započtení a zadržovací právo jen tehdy, pokud je jeho nárok pravomocně uznán nebo pokud je nesporný.
(4) Nájemce postupuje již nyní pronajímateli jako jistotu existující pohledávky vůči svému zadavateli, pro splnění jehož zakázky je předmět nájmu používán, a to ve výši sjednaného nájemného po odečtení případné kauce zaplacené pronajímateli. Pronajímatel postoupení přijímá.
(5) K inkasu pohledávky zůstává kromě nás oprávněn i nájemce. Zavazujeme se pohledávku neinkasovat, pokud bude nájemce plnit své platební povinnosti vůči nám, nedostane se do prodlení se splácením, nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a pokud nenastane žádný jiný nedostatek v jeho způsobilosti. Pokud takováto situace nastane, pak můžeme požadovat, aby nám nájemce oznámil postoupenou pohledávku a její dlužníky, uvedl potřebné údaje pro inkaso, vydal příslušné podklady a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.
(6) Přesáhne-li realizovatelná hodnota jistot naše pohledávky o více než 10 %, budeme na žádost nájemce uvolňovat jistoty dle naší volby.

IX. Užívání najaté věci, opravy a údržba

(1) Nájemce smí předmět nájmu užívat pouze obvyklým a určeným způsobem a musí chránit předmět nájmu před nadměrným namáháním, a to všemi způsoby.
(2) Během doby trvání nájmu musí nájemce s předmětem nájmu nakládat pečlivě a dodržovat všechny předpisy, zákony a technická pravidla, která jsou pro používání směrodatná. To platí zejména pro předpisy o silničním provozu a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Předmět nájmu nesmí být používán pod vlivem alkoholu, omamných látek a léků, které by mohly ovlivnit způsobilost k jízdě nebo schopnost reakce.
(3) Nájemce je povinen provádět věcnou a odbornou údržbu předmětu nájmu na své náklady: nájemce musí během doby trvání nájmu pravidelně kontrolovat stav oleje a vody, tlak v pneumatikách, nemrznoucí kapalinu a ostatní přídavné a provozní kapaliny a v případě potřeby je doplnit. Vyplývající náklady nese nájemce.
(4) Nájemce je povinen informovat včas pronajímatele o nutnosti inspekčních prací a oprav předmětu nájmu podle návodu k obsluze a údržbě. Provádění oprav/inspekcí je výlučně úkolem pronajímatele. Náklady nese pronajímatel pouze v případě, pokud nájemce a jeho pomocné osoby vynaložili prokazatelně při zacházení s předmětem nájmu veškerou požadovanou péči. Vlastní opravy prováděné nájemcem nebo pověření třetích osob nájemcem vyžadují předchozí písemný souhlas pronajímatele.
(5) Pronajímatel je oprávněn prohlédnout si kdykoli předmět nájmu a po předchozí dohodě s nájemcem provést sám jeho kontrolu nebo nechat kontrolu provést pověřenou osobou. Nájemce je povinen umožnit a ulehčit pronajímateli kontrolu. Náklady na takovouto kontrolu nese pronajímatel.

X. Prodlení pronajímatele

Dostane-li se pronajímatel na začátku doby trvání nájmu do prodlení s předáním, pak může nájemce požadovat odškodnění. Nehledě na čl. VII je odškodnění při lehké nedbalosti pronajímatele omezeno pro každý pracovní den maximálně na částku denního čistého nájemného. Po stanovení přiměřené lhůty může nájemce od smlouvy odstoupit, pokud je pronajímatel k tomuto okamžiku i nadále v prodlení.

XI. Prodlení nájemce

(1) Je-li nájemce v prodlení s platbou splatné částky déle než 14 kalendářních dnů po písemné upomínce nebo podal-li nájemce směnku na protest, pak je pronajímatel oprávněn vyzvednout předmět nájmu po oznámení bez podání žaloby k soudu na náklady nájemce, který musí umožnit přístup k předmětu nájmu a jeho odvoz, a dále s předmětem nájmu disponovat jiným způsobem.
(2) Nároky, které přísluší pronajímateli ze smlouvy, zůstávají zachovány; avšak částky, které pronajímatel během sjednané doby trvání nájmu jiným pronájmem docílil nebo mohl docílit, budou nájemci započítány po odečtení nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením a s novým pronájmem.

XII. Vrácení předmětu nájmu

(1) Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v provozuschopném a čistém stavu s plnou nádrží, popř. připravit předmět nájmu k vyzvednutí, pokud bylo vyzvednutí pronajímatelem sjednáno.
(2) Bude-li předmět nájmu dodán zpět ve stavu, z kterého bude vyplývat, že nájemce nedostál svým povinnostem uvedeným v čl. IX, nebo bude-li předmět nájmu silně znečištěný, pak provede pronajímatel nutnou údržbu, opravu nebo vyčištění. Po dobu těchto prací je nájemce povinen platit pronajímateli náhradu škody ve výši sjednaného nájemného až do ukončení nutné údržby, opravy nebo čištění.
(3) Pronajímatel nemusí počítat s vrácením předmětu nájmu odporující smlouvě a proto nemusí mít k dispozici volné kapacity pro provedení nutné údržby, opravy nebo vyčištění. Případné prodlevy jdou k tíži nájemce. Právo pronajímatele na uplatnění vyšší, v konkrétním případě prokazatelné škody zůstává nedotčeno.
(4) Rozsah vad a poškození, které zavinil nájemce, musí být nájemci sdělen a musí mu být dána příležitost k překontrolování. Náklady na údržbu, která je nutná pro odstranění vad, musí být pronajímatelem sdělena nájemci v odhadované výši pokud možno před zahájením údržbářských prací.
(5) Nevrátí-li nájemce předmět nájmu pronajímateli s plnou nádrží, bude pronajímatel účtovat servisní poplatek. Výše servisního poplatku za natankování závisí na příslušné aktuální ceně za pohonné hmoty a musí být nájemcem zjištěna při pronájmu.
(6) Nájemce je povinen informovat pronajímatele v dostatečném předstihu o zamýšleném zpětném dodání předmětu nájmu (oznámení o uvolnění).
(7) Doba trvání nájmu končí dnem, kdy předmět nájmu dorazí se všemi díly potřebnými k jeho provozování v řádném a smluvním stavu do skladiště pronajímatele nebo na jiné sjednané místo určení, nejdříve však uplynutím sjednané doby trvání nájmu; čl. XI odst. 2 polovina věty 2 se použije obdobně. Je-li zpětné dodání realizováno přímo na nového nájemce, pak končí doba trvání nájmu dnem odeslání najaté věci v řádném a smluvním stavu nájemcem.
(8) Zpětné dodání předmětu nájmu je pronajímatelem považováno za řádné, pokud nebyly znatelné vady reklamovány při včasném vrácení ve smyslu čl. XII odst. 7 neprodleně a jinak a v případě ostatních vad do 7 kalendářních dnů po doručení na místo určení.

XIII. Výpověď

(1) Nájemní smlouva na určitou dobu trvání nájmu je pro obě smluvní strany řádně nevypověditelná. Právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno.
(2) To samé platí v rámci nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s minimální dobou trvání nájmu pro minimální dobu nájmu. Po uplynutí minimální doby nájmu je nájemce oprávněn vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s jednodenní výpovědní lhůtou.
(3) V případě nájemních smluv na dobu neurčitou bez minimální doby trvání nájmu je smlouva vypověditelná kdykoliv při dodržení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta činí:
a) jeden den, pokud je nájemné sjednáno za den,
b) dva dny, pokud je nájemné sjednáno za týden,
c) jeden týden, pokud je nájemné sjednáno za měsíc.
(4) Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu mimořádně okamžitě, pokud je k tomu závažný důvod. O závažný důvod se zejména jedná v případě, když
a) nastane případ prodlení nájemce ve smyslu čl. XI odst. 1;
b) pronajímatel po uzavření smlouvy zjistí, že nárok na placení nájemného bude ohrožen nedostatečnou způsobilostí nájemce;
c) nájemce použije předmět nájmu nebo jeho součást v rozporu s předpisy bez souhlasu pronajímatele nebo ho přemístí na jiné místo;
d) nájemce poruší podstatné smluvní povinnosti, zejména povinnosti vyplývající z čl. V odst. 1, čl. VI odst. 1 a 2, čl. IX odst. 1 nebo čl. XIV odst. 1 a 2 těchto nájemních podmínek.
(5) Uplatní-li pronajímatel právo na výpověď, které mu přísluší podle dost. 4, použije se ustanovení čl. XI odst. 2 poloviny věty 2 a čl. XII obdobně.
(6) Nájemce může nájemní smlouvu mimořádně vypovědět okamžitě v případě, když není používání předmětu nájmu z důvodů na straně pronajímatele dlouhodobě možné.

XIV. Ostatní ustanovení

(1) Nájemce nesmí předmět nájmu přenechat žádné třetí osobě, dále nesmí postoupit práva z této smlouvy třetím osobám nebo udělit třetím osobám práva jakéhokoliv durhu k předmětu nájmu.
(2) Pokud by třetí osoba uplatňovala práva k předmětu nájmu z důvodu zabavení nebo exekuce apod., pak je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli a informovat třetí osobu o tomto oznámení pronajímateli. Oznámení musí být provedena písemně, doporučenou poštou.
(3) Na tyto obchodní podmínky a celý právní vztah s nájemcem se řídí výlučně právem České republiky s vyloučením mezinárodního jednotného práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
(4) Stane-li se některé ustanovení neúčinné nebo budou-li nájemní podmínky obsahovat mezery, pak tím není dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení platí takové účinné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě mezer platí za sjednané takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bylo podle smyslu a účelu obchodních podmínek sjednáno, pokud by smluvní strany uvažovaly o této záležitosti předem.
(5) Právně významná prohlášení a oznámení, která musí být vůči nám podána nájemcem po uzavření smlouvy (např. stanovení lhůty, reklamace, prohlášení o výpovědi nebo o snížení), vyžadují pro svou účinnost písemnou formu.
(6) Je-li nájemce obchodníkem ve smyslu občanského zákoníku, právnickou osobou zřízenou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním subjektem se zvláštním právním postavením, pak je místem plnění a výlučným – i mezinárodním – místem soudu pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního poměru registrované sídlo pronajímatele v Praze. Pronajímatel je však také oprávněn podat žalobu ke všeobecnému soudu.